Přeskočit na obsah

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky affiliate konference

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti organizátora akce a objednatele vstupenky na Affiliate konferenci.

Vzdělávací “Affiliate konferenci” organizuje společnost VIV NETworks s.r.o., IČ: 28957733, se sídlem Jungmannovo náměstí 753/18, 11000 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155807, zastoupena Robertem Studeným, jednatelem. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která si zakoupí vstupenku na webové stránce affiliatekonference.cz.

Cenu vstupenky je objednatel povinen uhradit ve lhůtě 15 dnů od zakoupení vstupenky. Závazný právní vztah mezi organizátorem konference a objednatelem vstupenky vzniká v den zakoupení vstupenky objednatelem. Vstupenky budou odesílány elektronicky po uhrazení. Na místě konání pak objednatel obdrží oproti vstupence, vystavené na jeho jméno, vstupní kartu. Pokud cena vstupenky nebude uhrazena ve stanovené lhůtě, nárok na vstupenku zaniká.

Cena vstupenky je proměnlivá dle časového období prodeje uvedeného na webových stránkách affiliatekonference.cz. V případě zrušení konference ze strany organizátora bude objednateli vrácena cena vstupenky v plném rozsahu zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení konference. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci organizátor objednatele bezodkladně informuje. Při zrušení registrace do 30 dnů před konáním konference včetně bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny vstupenky.

Spory vzniklé z právních vztahů založených touto registrací se řeší podle právních předpisů ČR.

 

Reklamační řád

1. Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých vstupenek zakoupených prostřednictvím www.affiliatekonference.cz.

2. Uhrazené vstupné je nevratné, vstupenky se nevyměňují. Po uhrazení platební bránou, dorazí potvrzení, toto potvrzení je zároveň vstupenkou na akci. V případě zrušení konference ze strany organizátora bude objednateli vrácena cena vstupenky v plném rozsahu zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení konference. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci organizátor objednatele bezodkladně informuje. Při zrušení registrace do 30 dnů před konáním konference včetně bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny vstupenky.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání akce.

4. Právo filmového, video a televizního záznamu akce je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

5. Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

6. V případě úplného zrušení akce bude zákazník, na kterého má prodávající kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), písemně vyrozuměn, že akce je zrušena. Prodávající nezodpovídá za nedoručení vyrozumění, pokud nebude možné zákazníka tímto způsobem vyrozumět nebo pokud bylo vyrozumění o zrušení akce doručeno se zpožděním, které nezavinil prodávající.

7. Dojde-li k úplnému zrušení akce, přičemž zákazník, který již vstupenku na tuto akci řádně zaplatil, bude tomuto zákazníkovi vstupné vráceno na účet, ze kterého prodávající platbu za vstupenku obdržel.

Reklamace vyřizuje pověřená osoba Magdaléna Vojtová

Nárok na odstoupení od smlouvy

Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Při zrušení registrace do 30 dnů před konáním konference včetně bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny vstupenky.

Ochrana osobních údajů

Společnost VIV NETworks s.r.o.,shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne zákazník (i potencionální) při nákupu vstupenky a užívání webových stránek společnosti www.affiliatekonference.cz. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě zákazníka, za základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Společnost VIV NETworks s.r.o. osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů. Společnost VIV NETworks s.r.o. je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.